Falques de descàrrega

Els conductes de descàrrega que fabriquem en Fleximecan estan manufacturats amb components de màxima qualitat. Segons la vàlvula amb la qual es vagin a utilitzar, us oferim dos tipus de conductes:

  • Flexibles, amb mànegues de cautxú i malla interior d’acer que aporten la flexibilitat necessària per ser acoblats amb facilitat en la instal·lació definitiva, i
  • Rígids, fabricats en acer i amb recobriment exterior contra la corrosió.

Durant el procés de fabricació apliquem controls de producció que s’emplenen amb l’assaig hidràulic del cable per verificar la seguretat i estanquitat d’aquesta.